בית המקדש השלישי

בית המקדש השלישי

העיקר להחזיר את

הכבוד לשרשו – לקב"ה

(עפ"י ליקו"מ יד)

העיקר להחזיר את הכבוד

לשרשו – לקב"ה (ע"פ ליקו"מ יד)

העיקר להחזיר את הכבוד לשרשו – לקב"ה (ליקו"מ יד)

לשכנו תדרשו חלק א'

יחזקאל מ' פסוק מז'

~ העזרה - החצר הפנימית ~

(יחזקאל מ' פסוק מז')

מז  וַיָּ֨מׇד אֶת־הֶחָצֵ֜ר אֹ֣רֶךְ ׀ מֵאָ֣ה אַמָּ֗ה וְרֹ֛חַב מֵאָ֥ה אַמָּ֖ה מְרֻבָּ֑עַת וְהַמִּזְבֵּ֖חַ לִפְנֵ֥י הַבָּֽיִת׃

ביאור:  ומדד את  החצר הפנימית וארכה היה מאה אמה ורוחבה מאה אמה מרובעת והמזבח במרכז החצר מכוון כנגד פתח ההיכל.

– תרגום –

מז) וּמְשַׁח יַת דַרְתָּא אוּרְכָּא מְאָה אַמִין וּפוּתְיָא מְאָה אַמִין מְרֻבָּע וּמַדְבְּחָא דִי קֳדָם בֵּיתָא:

– רש"י

(מז) וימד את החצר. חלל עזרת ישראל לפני האולם וההיכל:

– תרגום –

מז) וּמְשַׁח יַת דַרְתָּא אוּרְכָּא מְאָה אַמִין וּפוּתְיָא מְאָה אַמִין מְרֻבָּע וּמַדְבְּחָא דִי קֳדָם בֵּיתָא:

פסוק מ"ז:  החצר הפנימית מרובעת, באורך מאה אמה וברוחב מאה אמה [צד], ובמרכזה בדיוק נמצא המזבח במרחק שלושים וארבע אמות [צה] מהאולם, והתפוח [גל של אפר העצים והקורבנות שנשרפו עשוי כמו תפוח באמצע המזבח], ממול לאבן השתיה שנמצאת בקדש הקדשים [ומול מזבח הזהב של הקטורת בהיכל] [ציור 150]. והעזרה בבית שני (26) היתה מעט שונה.
וכן ישנם דברים נוספים בחצר הפנימית שאינם מוזכרים בנביא (27), כמו הכיור וכנו ומקום הדשן, ובהכרח שיהיו גם בביהמ"ק העתיד. 

150   החצר הפנימית המרובעת, המזבח במרכז החצר

[צד]  [החצר הפנימית באורך] וברוחב מאה אמה

וז"ל המשכני עליון (דף קפ"ב): החצר הפנימית הזאת היא מאה אמה על מאה אמה, וכבר ידעת כי כללות כל המדריגות הוא מאה. (דף קנ"ה) ולזמן העתיד עוד יתגלה הראשית הנעלם. (דף קנ"ז): וכאשר יאיר אור הראשית הזה, ירבה כבוד כתרה ויתנשא מאוד. ונמצא שיהיה המקדש נבנה בסוד הכתר. (ד' קע"א): וג' מידות הזכיר הנביא לבית… ומאה בסוד הכתר העליון עכ"ל.

וכן מידות החצר עפ"י משכני עליון (דף ר"ד פרק ה' משנה ב'): כל העזרה הפנימית אורך מאה אמה על רוחב מאה אמה. מן המזרח למערב מאה אמה: מקום דריסת רגלי ישראל – י"ז [אמה], מקום דריסת רגלי כהנים י"ז, המזבח ל"ב, בין האולם ולמזבח ל"ד. מן הדרום לצפון מאה אמה: ד' אמות מן הכותל ולכבש, הכבש והמזבח ששים ושתים, נמצא המזבח מכוון כנגד ההיכל וכתליו שנאמר "והמזבח לפני הבית", והשאר מן המזבח עד הכותל לצפון [ציור 150]. (ובדף קצ"ח פ"ב מ"א): עזרת ישראל אורך מאה אמה על רוחב שבע עשרה. וכן עזרת הכהנים אורך ק' אמה על רוחב י"ז. וביניהם מעלה גבוה אמה, והדוכן נתון עליה ובו ג' מעלות, רום מעלה חצי אמה, ושלחה חצי אמה, נמצאת עזרת כהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה [ציור 151] ע"כ.

וכן סברת התוס' יו"ט בצורת הבית המחודש, שבין המזבח לאולם ל"ד אמות ע"כ.

וכן לחצר הפנימית ג' שערים: במזרח, בצפון, ובדרום, ובמערבה בית המקדש ברוחב מאה אמה, סותם כל חללה, וחומת החצר בעובי שש אמות ובגובה ששים אמה [סברא] [ציור 150]. ובבית שני המקום נקרא "עזרה" והיתה קצת שונה.

151   דוכן הלוים
152   מקום הדוכן

[צה]  במרחק שלושים וארבע אמות

בבית שלישי המרחק בין המזבח לאולם הוא שלושים וארבע אמה, (משכני עליון דף ר"ד), ואלו בבית שני היה כ"ב אמות בין המזבח לבית (מדות פ"ג מ"ו), וכל שאר אורך פנים הבית דהיינו: אורך האולם וחומותיו, ההיכל וחומתו, שווים, מלבד החומה שבין ההיכל לק"ק, שבבית שני היה אמה טרקסין (מדות פ"ד מ"ז) ובבית שלישי שתי אמות חומתו [ציור 153] [ועיין בהערה 26]. ומאחר והרמב"ם (בהלכות בית הבחירה פר' ב', הלכה א') כתב: המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו לעולם, (ושם בהלכה ג'): ומזבח שבנו בני הגולה כעין מזבח שעתיד להבנות עשוהו, ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה ע"כ, א"כ יוצא שהשנוי יהיה במקום בית המקדש [הוא האולם, ההיכל, וקדש הקדשים], ולא במקום של המזבח [סברת הר' ע.], ויוצא שקדש הקדשים מקומו ישתנה בשלש עשרה אמה רחוק יותר מהמזבח לכוון מערב לעומת מקומו בבית שני. ואבן השתיה מקומה עפ"י הזוהר בכל קדש הקדשים. ע"כ ארון הברית ועליו הכרובים בקדש הקדשים ישאר על אבן השתיה [עיין לקמן פרק מ"א פס' ד' הערה 5]. [ציור 150] [ציור 153]

153 א   בית שני
153 ב   בית שלישי

(26)  והעזרה בבית שני:

בבית שני החצר הפנימית היתה נקראת "עזרה" (מדות פ"ה מ"א), והיו לה ארבע חומות, ובית המקדש במערבה בתוכה, והיו לה שבעה שערים (מדות פ"א מ"ד), [ויש סוברים שלושה עשר שערים (מדות פ"ב מ"ו)]. וכן שנינו במדות (פרק חמישי משנה א'): כל העזרה היתה מאה ושמונים ושבע אמה, על רוחב מאה ושלשים וחמש אמה. מן המזרח למערב מאה ושמונים ושבע: מקום דריסת רגלי ישראל – אחת עשרה אמה, מקום דריסת הכהנים – אחת עשרה אמה, המזבח – שלושים ושתים אמה, בין האולם ולמזבח – עשרים ושתים אמה, ההיכל מאה אמה, ואחת עשרה אמה לאחורי בית הכפורת.

ובמשנה ב' שם, מן הצפון לדרום מאה ושלשים וחמש: הכבש והמזבח – ששים ושתים אמה, מן המזבח לטבעות – שמונה אמות, מקום הטבעות – עשרים וארבע, מן הטבעות לשלחנות – ארבע, מן השלחנות ולננסין – ארבע, מן הננסין ולכותל העזרה – שמונה אמות, והמותר בין הכבש לכותל, ומקום הננסין.

ובמדות (פ"ב מ"ו): וראשי פספסין מבדילין בין עזרת ישראל לעזרת כהנים. ר' אליעזר בן יעקב אומר: מעלה היתה, וגבוהה אמה, והדוכן נתון עליה, ובה שלש מעלות של חצי חצי אמה. נמצאת עזרת הכהנים גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות ומחצה [ציור 152]. [ובענין הדוכן עיין לקמן פרק מ"ב פס' י"ב].
ושם (פ"ד מ"ז) על אורך ההיכל: מהמזרח למערב – מאה אמה, כתל האולם חמש, והאולם – אחת עשרה, כתל ההיכל – שש, ותוכו – ארבעים, אמה – טרקסין [פרוכת במקום כותל שהפרידה בין ההיכל לקדש הקדשים], ועשרים אמה קדש הקדשים וכו'.

וכן כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה (פרק ה' הלכה י"ב, ט"ו ובפרק ו' הלכה ג', ו'). ולשכת המדיחין היתה בצפון העזרה (יומא י"ט ע"א). ולשכת הלויים לכלי נגינה היתה תחת עזרת ישראל, ופתוחות לעזרת נשים במזרח העזרה משני צדי שער נקנור (מדות פ"ב מ"ו).

ובצד שער נקנור היתה לשכת פנחס המלביש (מדות פ"א מ"ד) [ציור 146]. ובמשכן: המקום שכנגד העזרה היה נקרא בין קלעי החצר, וארכו מאה אמה, וברוחב חמשים, ובגובה חמש אמות (שמות, פרק כ"ו פס' י"ח).

(27)  והעזרה בבית שני:

ישנם פרטים רבים שלא מוזכרים בנביא, כי הם מוזכרים כבר בתורה. והנביא הביא רק הדברים הנוספים שיהיו בבית שלישי, או שיהיו שונים מבית ראשון. ומהדברים שלא היה צורך להזכירם: ארון הברית והכפורת והכרובים בקדש הקדשים, ומזבח הזהב, והמנורה בהיכל, והכיור לרחצה בחצר ועוד.
וכן סברת רש"י (לעיל פס' ו') שכתב את מס' המדרגות לפי בית שני, וכל שכן שסובר כך בדברים שמדאורייתא, וכן סברת הרד"ק, והתוס' יו"ט, וכן במשכני עליון השלים פרטים רבים ממס' מדות שהם מבית שני, וישנם דברים שכתב הרמח"ל שיהיו שונים מבית שני, ולא מוזכרים בנביא [כגון העליה שבהיכל שהיתה בבית ראשון, ולעתיד בבית שלישי לא תהיה].

ובס"ד נביא הפרטים שמוזכרים בתורה, שבהכרח שיהיו, וכן ממס' מדות, [שיתכן שיהיו, והם היו מדרבנן בבית שני].

1) הכיור וכנו לרחצה בין האולם למזרח – מדאורייתא. בור, שלשם מכניסים הכיור בלילה, על ידי מוכני שלא יפסלו מימיו, המוכני – מדרבנן. [ציור 154]

2) מקום הדשן, במזרח המזבח במרחק עשר אמות מתחלת הכבש לצפון, ובמרחק ג' טפחים למזרח – מדאורייתא. [ציור 155]

3) טבלה לירידה לשית, בקרן מערבית דרומית למזבח – מדרבנן. [ציור 156]

4) שני שולחנות לצד המזבח במערב הכבש, באחד הניחו תשעים ושלושה כלי שרת, ובשני הניחו החלבים להקרבה [של יחיד] – מדרבנן. [ציור 159]

5) המחתה, בקרן מערבית דרומית, הכלי – מדאורייתא, מקומו – מדרבנן. [ציור 160]

פירוט הדברים הנ"ל לקמן בפרק מ"ג פסוק מ"ז הערה 19 בהשלמת המזבח.

154   הכיור כנו והבור בין המזבח לבית
155   מקום הדשן
156   השיתין לדמים
157   לול לשיתין של היין
158   שתי כוסות לנסוך היין והמים
159   שני השולחנות לחלבים ולכלי שרת
160   המחתה והשיתין לדמים
146 א  לשכת השיר ולשכת הלבוש בבית שני
146 ב  שרטוט לשכת השיר ולשכת הלבוש בבית שני

האתר בתהליך הקמה

נשמח לקבל שאלות והערות, ניתן לכתוב לנו למטה או להתקשר.

מדי יום מתוסף תוכן וכן תמונות והסברים, כנסו והתעדכנו,

מומלץ להירשם כדי לקבל עדכון במייל על עדכונים באתר.

תודה ולימוד מהנה!

דילוג לתוכן