בית המקדש השלישי

בית המקדש השלישי

העיקר להחזיר את

הכבוד לשרשו – לקב"ה

(עפ"י ליקו"מ יד)

העיקר להחזיר את הכבוד

לשרשו – לקב"ה (ע"פ ליקו"מ יד)

העיקר להחזיר את הכבוד לשרשו – לקב"ה (ליקו"מ יד)

לשכנו תדרשו חלק א'

יחזקאל מ' פסוק לט'

שולחנות לשחיטה באולם השער הצפוני

(יחזקאל מ' פסוק לט')

לט  וּבְאֻלָ֣ם הַשַּׁ֗עַר שְׁנַ֤יִם שֻׁלְחָנוֹת֙ מִפּ֔וֹ וּשְׁנַ֥יִם שֻׁלְחָנ֖וֹת מִפֹּ֑ה לִשְׁח֤וֹט אֲלֵיהֶם֙ הָעוֹלָ֔ה וְהַחַטָּ֖את וְהָאָשָֽׁם׃

ביאור:  ובתוך אולם השער הצפוני ישנם שני שולחנות בצד מזרח ושני שולחנות בצד מערב לשחוט עליהם את קרבן העולה והחטאת והאשם.

– תרגום –

לט) וּבְאוּלַמָא דְתַרְעָא תָּרֵין פָּתוֹרִין מִכָּא וּתְרֵין פָּתוֹרִין מִכָּא לְמִכַּס עֲלֵיהוֹן עֲלָתָא וְחַטָאתָא וְאַשָׁמָא:

– רש"י

(לט) ובאולם השער. הצפוני: שנים שולחנות. במזרחו ושתים במערבו ואע"פ שהן היו משוכין אל תוך החצר החיצונה קדושתן כלפנים:

– תרגום –

לט) וּבְאוּלַמָא דְתַרְעָא תָּרֵין פָּתוֹרִין מִכָּא וּתְרֵין פָּתוֹרִין מִכָּא לְמִכַּס עֲלֵיהוֹן עֲלָתָא וְחַטָאתָא וְאַשָׁמָא:

פסוק ל"ט:  באולם השער הצפוני [עה], ישנם שני שולחנות בצד מזרח, ושני שולחנות בצד מערב [ציור 120 א] לשחיטת קדשי קדשים [עו] שהם: עולה, חטאת, ואשם [עז].

ויש לאולם קדושת החצר הפנימית [עח] למרות שהאולם נמצא בתוך החצר החיצונה, ולכן מותר לשחוט שם קדשי קדשים. [ציור 121]

[עה]  באולם השער הצפוני

שחיטת קדשי קדשים תהיה בבית שלישי באולם השער הצפוני של החצר הפנימית, שלו יהיה קדושת החצר הפנימי, על ארבעה שולחנות, ומקום זה נוסף, והוא אחד מהשנויים שיהיה בבית שלישי. [ציור 120 א]

ציור 120   ארבע השולחנות בשער הצפון
ציור 121   ארבע השולחנות בשער הצפון

[עו]  שחיטת קדשי קדשים

מקום שחיטת קדשי קדשים מהתורה הוא בצפון החצר הפנימית. [ציור 120 ב]

וכן שנינו בזבחים (במשנה דף מ"ז, עמ' א'): קדשי קדשים שחיטתן בצפון, ושם (בדף מ"ח עמ' א') לומדת הגמרא, שכל קדשי קדשים שחיטתן בצפון, וזה נלמד מקרבן עולה, בויקרא (א', י"א): "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'". וכן פסק הרמב"ם (בהלכות מעשה הקרבנות פרק ה') הלכה ב', ג': קדשי קדשים אין שוחטין אותן, ואין מקבלין את דמן, אלא בצפון המזבח. ובפרק א' הלכה ז' כתב: קדשי קדשים שנשחטו בדרום או שנתקבל דמן בדרום הרי זו פסולה.

ובזבחים (נ"ג, עמ' א') ונאכלין [בשר החטאות] לפנים מן הקלעים, ופרש רש"י: לפנים מקלעי החצר של המשכן, שכתוב (ויקרא ו', י"ט) "במקום קדוש תאכל בחצר אוהל מועד" [עיין בציור המבוא לספר]. ובבית ראשון ושני היתה חומת העזרה במקום הקלעים.

וכן אסור להוציא בשר קדשי קדשים מחוץ לקלעים, כדברי הרמב"ם (פסולי המוקדשין פ' א' הלכה י"ג), ועיין בכסף משנה שם. וכן פסק הרמב"ם (בהלכות מעשה הקרבנות פרק י"א הלכה ו'): בשר קדשי קדשים שיצא חוץ לעזרה נפסל, (עפ"י זבחים פ"ב מ"ב) שנאמר (שמות כ"ב, ל') "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" ע"כ. ובבית ג' החצר הפנימי הוא כנגד בין הקלעים של המשכן [עיין בציור המבוא].

ההיתר לשחוט באולם הצפוני

סכום: יוצא שקדשי קדשים מותר לשחוט רק בחצר הפנימית. א"כ כיצד מותר לשחוט קדשי קדשים באולם, שנמצא בחצר החיצונה? ע"כ כתב רש"י שקדושת האולם כלפנים, כמו קדושת החצר הפנימית ע"כ. ויקדשו את האולם כקדושת החצר הפנימית, כדי שיהיה מותר לשחוט שם קדשי קדשים שמקומם בצפון החצר הפנימית.

[עז]  עולה, חטאת, ואשם

בנביא הזכיר באופן כללי רק החטאת העולה והאשם שהם קדשי קדשים. וכן ישנם בכללם עוד קדשי קדשים ששחיטתן בצפון המזבח והם: פר ושעיר של יום הכפורים [זבחים פרק ה', משנה א'], פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים [שם משנה ב'], שעירי ראשי חדשים ושל מועדות [הן חטאות צבור] [שם משנה ג'], וכן שני כבשי עצרת הבאים עם הלחם. וכן ישנם חמשה סוגי אשם: אשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, אשם נזיר, אשם מצורע, ואשם תלוי [שם פרק ה' משנה ה'], וכולן קדשי קדשים.

[עח]  לאולם קדושת החצר פנימית

רש"י כתב שקדושת האולם כלפנים, כמו קדושת החצר הפנימית, ולכן מותר לשחוט שם קדשי קדשים (וכנ"ל הערה עו). ויש עדיין ללמוד האם רק באולם הצפוני יקדשו המקום כקדושת חצר פנימית, כדי שיוכלו לשחוט שם קדשי קדשים, או גם האולמות שבשערי הדרום והמזרח של החצר הפנימית יהיה להם דין קדושת חצר פנימית. *ואפשר שגם את שאר אולמות שערי השער הפנימית יקדשו, שכן הם נקראים "אולם השער", שמשמעו שהם שייכים וחלק מהשער, והשער עצמו חלק מהחצר הפנימית.

האתר בתהליך הקמה

נשמח לקבל שאלות והערות, ניתן לכתוב לנו למטה או להתקשר.

מדי יום מתוסף תוכן וכן תמונות והסברים, כנסו והתעדכנו,

מומלץ להירשם כדי לקבל עדכון במייל על עדכונים באתר.

תודה ולימוד מהנה!

דילוג לתוכן